Cwestiynau

Sut dylwn i gyflwyno samplau arlunwaith?

Rydym bob amser yn falch o glywed gan arlunwyr newydd ir wasg. Os ydych am anfon samplau arlunwaith, gyrrwch samplau och gwaith lliw ac och gwaith du a gwyn, gan amgau esiamplau mor amrywiol phosibl. Rydym yn croesawu samplau ar bapur, ar ddisg neu fel atodiadau ebost.

Rydym yn gwerthfawrogi gallu cadw samplau da ar ffeil yma ar gyfer cael eu hystyried ar gyfer prosiectaur dyfodol, ond os hoffech i ni ddychwelyd eich samplau, cofiwch amgau amlen wedi ei chyfeirio a stampiau priodol.

Peidiwch gyrru gwaith celf gwreiddiol atom ar unrhyw gyfrif.

Mae gen i syniad am lyfr, sut dylwn i ei gyflwyno ir wasg?

Rydym yn falch o dderbyn syniadau am lyfrau o bob math i blant o bob oed, ir arddegau, i ddysgwyr ac i oedolion. Gorau oll po fwyaf o fanylion y gallwch eu hanfon, ond nid oes rhaid anfon teipysgrifau gorffenedig.

Yn ddelfrydol, danfonwch lythyr yn cynnig amlinelliad bras or syniad neu or gwaith, atodiad yn braslunior syniad yn fwy manwl, a sampl or prosiect.

Gallwch ddisgwyl rai misoedd cyn cael ymateb ich syniad, ond os hoffech dderbyn

cydnabyddiaeth fod yr ohebiaeth wedi cyrraedd y Dref Wen, nodwch eich cyfeiriad ebost ar y gwaith.

Os hoffech dderbyn eich samplau yn l, cofiwch amgau amlen wedi ei chyfeirio a stampiau priodol. Ni allwn ymateb i ohebiaeth or math yma o dramor, ond byddem yn fodlon gohebun electronaidd mewn achosion or math hwn.

Rwyn ddylunydd llawrydd yn chwilio am waith. Sut gallaf gyflwyno fy hun ir wasg?

Danfonwch CV ac esiamplau och gwaith atom, gan gynnws samplau mor amrywiol phosib, ynghyd manylion cyswllt priodol. Ni fyddwn yn gohebun uniongyrchol chi oni bai fod gennym waith iw brisio.

Rwyn chwilio am waith . . . a oes swydd gennych i mi?

Rydym yn hysbysebu unrhyw swyddi parhaol neu dros dro yn y wasg ar cyfryngau. O dro i dro, byddwn yn chwilio am unigolion sgiliau arbennig megis golygyddion copi, dylunwyr, troswyr, cysodwyr ayb i weithio ar gytundebau tymor byr. Croeso i chi anfon eich manylion atom iw cadw ar ffeil ar gyfer y pwrpasau hyn.

Fe hoffwn i atgynhyrchu deunydd o lyfraur Dref Wen beth ddylwn i ei wneud?

Mae hawlfraint ar bob un o gyhoeddiadaur Dref Wen ac ni ddylech atgynhyrchu (gan gynnwys llungopo) unrhyw dudalen o unrhyw gyhoeddiad gennym. Dylech gysylltu r cwmni gan amlinellu eich bwriadau mor fanwl phosibl, ac fe gewch arweiniad ynghylch cydyffurfio gofynion deddfau hawlfraint.

Rwyf eisiau cyflwyno archeb sylweddol am lyfraur Dref Wen a oes modd ystyried gostyngiad?

Mae posib cynnig telerau arbennig am archebion sylweddol. Cysylltwch r swyddfa cyn cyflwynor archeb.

Rwyf eisiau talu gyda siec a allaf wneud hynny a pharhau i archebu trwyr wefan?

Defnyddiwch y wefan i nodi teitlau a rhifau ISBN y llyfrau yr ydych yn dymuno eu harchebu, yna cysyltwch r swyddfa ar 029 20617860 i drafod eich archeb. Os ydych yn archebun uniongyrchol trwyr wefan, maen rhaid talu gyda cherdyn credyd, ond gallwn ddelio ag anghenion anfonebu arbennig trwy gysylltu r wasg yn uniongyrchol.

Hoffwn gysylltu gydag un o awduron / arlunwyr y Dref Wen beth ddyliwn i ei wneud?

Gan amlaf, mae ein awduron an arlunwyr yn falch o dderbyn gohebiaeth gan ddarllenwyr a phrynwyr eu llyfrau, ond ni allwn ddarparu cyfeiriadau personol yr unigolion hynny. Gallwch ohebu gyda hwy dan ofal swyddfar wasg ar bob cyfrif nodwch enwr awdur/arlunydd yn glir ar yr amlen, ac anfonwch eich gohebiaeth i gyfeiriad y Dref Wen, sef 28 Ffordd yr Eglwys, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EA.

Hoffwn gyflwyno adborth am un o lyfraur wasg sut dyliwn i fynd ati i wneud hynny?

Nid oes adolygiadau yn ymddangos ar y wefan ar hyn or bryd, ond rydym yn gobeithio darparu cyfle i ddarllenwyr wneud hynny yn y dyfodol. Yn y cyfamser, croeso i chi anfon eich sylwadau atom trwy ddefnyddior manylion cyswllt yn post@drefwen.com.

Hawlfraint © 2018 Dref Wen. Powered by Zen Cart.